Home

การวิเคราะห์ five force model ตัวอย่าง

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Five Forces Model. Posted by เซี่ยมยุทธ์ , ผู้อ่าน : 137166 , 02:26:55 น. หมวด : ทั่วไป พิมพ์หน้านี้ โหวต 0 คน โมเดล Five Force ของ Michael Porter เป็น Model ตัวอย่างกรณีสมมติ-การวิเคราะห์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหลัก Five Force ***** ตัวอย่างนี้นำเสนอเพื่อวิเคราะห์ Model ทางการตลาดแบบ Five. Five Forces Model คือ เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยกดดัน 5 ประการที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่คิดค้นโดย Michael E. Porter เมื่อปี 1979 โดยจุดประสงค์ของการ. ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) คือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์. SETb Thailand-stock Market Industrial Analysis -การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมจาก Five Force Model

Five Forces Model คือ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันทาง. การวิเคราะห์ Porter's Five Force Model ในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองของประเทศไทย สิงหาคม 2557. สิงหาคม 255 การวิเคราะห์การแข่งขันของสินค้า / บริการ (วิเคราะห์โดยใช้ Five-Forces Model) ข้อได้เปรียบในการแข่งขั

การวิเคราะห์การแข่งขันของบริการ (โดยใช้. Five-Forces Model) 1. การคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ ของอุตสาหกรรมร้านอาหาร. ข้อได้เปรีย ซึ่งพอร์เตอร์ บอกว่าการวิเคราะห์บริษัทด้วยพลังผลักดัน Five Forces Model Micheal E. Porter พลัง ผลักดันทั้ง 5 สื่ออนไลน์ โทรทัศน์ไทย ไมเคิล อี พอร์เตอร์. Previous 10 กฏ. ซึ่งหากนำหลัก Five Force Model มาใช้นั้นนอกจากเราจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรายละเอียดแล้ว เราจำเป็นจะต้องแจกแจงแบ่งประเภทของแต่ละแรงกดดันออกมาด้วยการ.

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Five Forces Model

วิเคราะห์คู่แข่งด้วย Porter's Five Forces Model. ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในหลายๆ ด้าน การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของกิจการ คู่แข่งจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะ. มาใช้5 Forces Modelวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรมกันดีกว่า(Download Free Template) มันมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือ. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน เป็นเรื่องสำคัญมากแบบขาดไม่ได้ เพราะมันจะไกด์คุณได้ตั้งแต่แรกเลยว่า ธุรกิจหรือตลาดที่เรากำลังจะเข Five Forces Model ถูกพัฒนาโดย Porter สำหรับ Five Forces Model เป็นการวิเคราะห์ภายนอกองค์การหรือกิจการในระดับจุลภาค หรือการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมนั่นเอง สำหรับ.

ตัวอย่างการวิเคราะห์ธุรกิจ SME ด้วยหลัก Five Force

รู้จัก Five Force Model - วิเคราะห์แรงกดดันของธุรกิจที่ SME ควรจะรู้ . 03/05/2018. Strategy. การแข่งขันทางธุรกิจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณจะทำธุรกิจ. SWOT analysis ของบริษัท Nokia ในช่วงปี 2007-2012 . ตัวอย่างการวิเคราะห์ swot องค์กรเราจะยกกรณีศึกษาของบริษัทโนเกียซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฟินแลนด์ก่อตั้งเมื่อปี 1865.

Five Forces Model คืออะไร? วิเคราะห์ 5 แรงกดดันธุรกิจ

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทั่วไป เศรษฐกิจในประเทศในเดือนมิถุนายน 255
 2. Five Force Model Analysis การวิเคราะห์แรงผลัดดันทั้ง 5 ที่มีต่อธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท มีอีกการวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการจะต้องแสดงในแผนธุรกิจ.
 3. อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ต้องรู้! 5 swot analysis ตัวอย่าง การวิเคราะห์ องค์กร ธุรกิจ 6 ประเภทสินค้าห้ามขายบนเว็ปไซต์ lazad
 4. Technology Development Agency. Then, the five force model−Bargaining force of suppliers, Bargaining force of buyers, Threats of new entrance, Threats of substitute products, Rivalry among existing firms−is applied to analyze the secondary data. Next, the survey research is implemented on the 2nd rdand 3 tier manufactures in auto-par
 5. (1.1) การเมือง (Political Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น.

การวิเคราะห์ Five Force Model (ตอนที่ 1/6) ในการวิเคราะห์หุ้นมีหลายวิธีในการประเมิน ซึ่งโดยมากนักลงทุนจะใช้ PE หรือ PBV ในการประเมินความความถูกแพงของหุ้น.. 4. Promotion การส่งเสริมทางการตลาด. ตัวอย่างการวิเคราะห์ ธนาคารพาณิ. ชย์. จดทะเบียนในประเทศไทย 13 แห่ง. เป็นของต่างประเทศ 18 แห่ อีกทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อหาทางพัฒนา(ส่วนใหญ่เป็นการมองหาอุปสรรค ซึ่งเป็นความเสี่ยง) อาจารย์ สอนให้ใช้ ทฤษฎี Porter 's Five Force Model คือ. Five Force Model ของ Michael Porter การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์. แสดงถึงรูปร่างการสั่นสะเทือนของระบบ หรือ mode shape ดังแสดงตัวอย่างใน รูปที่ 6-3 ในกรณี

ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) - IncPhattan

การวิเคราะห์ธุรกิจการบินจะต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างมากเพราะนอกจากปัจจัยการแข่งขันแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเป - การวิเคราะห์แรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Analysis) - การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร (SWOT Analysis การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้..... สู่การจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ สาระที่ ๑..... มาตรฐาน..... ตัวชี้วัด สมร 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 5 1 (Business Model) 11 2.2.3 การ วิเคราะห์อุตสาหกรรม 14 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 21 2.3.1 โมเดลธุรกิจ (Business Model) 21 2.4 ประมวลการทบทวน. ทฤษฏีแรงกดดันทางการแข่งขัน 5 ประการ (5 . Forces Model).. 32 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.. 34 3 . วิธีด าเนินการวิจัย..... 37 ล าดับขั้นตอนการวิจัย.. 37. สรุปขั้นตอนการ.

ปี 1984 มีการเพิ่มในหลายส่วน เช่น คําอธิบายว่าการใช้เกณฑ์ 5% ในการพิจารณาราคาที่ผู้ผูกขาดสมมติตั้งสูงขึ้นนั้นไม่ใช่เป็ ใช้เครื่องมือ ได้แก่ SWOT Analysis, Five Force, PEST Analysis, TOWS Matrix ผล การศึกษาพบว่า ปญัหาของบรษิัท หาดทิพย์ จ ากัด ด้านผลิตภัณฑ์ คือ เรื่องการแข่งขันที่รุ่นแร

Industrial analysis-การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมจาก Five Force

 1. ตัวอย่างการวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเกี่ยวกับ 5 force model 1. Threat of New Entrants LO
 2. Five Force Model Analysis การวิเคราะห์แรงผลัดดันทั้ง 5 ที่มีต่อธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท มีอีกการวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการจะต้องแสดงในแผนธุรกิจ.
 3. 5 Forces Model โดย Michael E.Porter นั้นเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ แรงกดดัน 5 ประการในการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ถูกกำหนดให้ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม.
 4. รูปที่ 4.8 การเตรียมตัวของธุรกิจ. 4 สินค้าหรือบริการทดแทน นอกจากแต่ละองค์การจะต้องดำเนินงานแข่งขันกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว.
 5. Five Forces Model และ SWOT Analysis lมารถนำมาวิเคราะห์คู่แข่งขององค์กรได้หรือไม่ครับ ตามชื่อกระทู้เลยครับ จากคุณ: s6s6 เขียนเมื่อ: 9 ส.ค. 52 19:38:25 A:202.57.173.180 X: TicketID:221777 bookmark: เก็บเข้า.
 6. ความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 1. AFM (Atomic Force Microscope: Contact Mode) เป็นโหมดสำหรับวัดคุณสมบัติทางด้านกายภาพ (physical property) โดยที่หัววัด.
Five Force Model คือ อะไร? วิเคราะห์ 5 Force Model - Greed

ตัวอย่างของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร ผู้ผลิตถุงพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk).. เทคนิคการลงทุน Five force model. 03 มี.ค.. หลังจากในช่วง live ติดประเด็นเรื่องการนำเอา 5 force model 5. การวิเคราะห์ตลาดและแผนการตลาด 5.1 มูลค่าตลาด แนวโน้มของธุรกิจรองเทา้ผ้าใบ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 ปีที วิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่าง Last updated: 2020-02-22 | 2575 จำนวนผู้เข้าชม | ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำเสี

การวิเคราะห์ 5 forces - DI

Video: การวิเคราะห์ Porter's Five Force Model ในอุตสาหกรรมนมถั่ว

8.2 การวิเคราะห์สถานภาพทางการตลาด Five Forces Model 1. การเขา้มาของคู่แข่งขันรายใหม่สาหรับธุรกิจจาหน่ายเสื้อผา้แฟช้ันของ NaPa Shop ซึ่งเป็ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา. 2.1 การจัดจำแนก เช่น หารจัดจำแนกตามความมาก ปานกลาง น้อย. 2.2 การวิเคราะห์ แยกได้เป็ Bargaining Power of Suppliers (อานาจต่อรองของ ผู้ขายวัตถุดิบ) รูปที่ 1 แบบจาลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) 1.Barriers to Entry (การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่) การ.

พลังผลักดันทั้ง 5 ของ โทรทัศน์ไทย เมื่อสื่อออนไลน์ยึด

Five Forces กับการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม . Jun 20, 2017 | อ่าน 33285 . A + five force model แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter's : 5 force model คืออะไร ?. 1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่. การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิต. นำเสนอผลที่ได้ต่อสมาชิกทุกท่าน Action Taken Action Results S E V O c c D e t R. P. N. Responsibility & Target Completions Date Recommended Action (S) R. P. N. D e t e c Current Process Controls Detection Current Process Controls Prevention O c c u r Potential Cause (S) Mechanism (S) of Failure C l a s s S E V Potential Effect (S) of.

เป็นที่ฮือฮาพอสมควรกับข่าวการจับมือทางธุรกิจกันของ ยักษ์ใหญ่ global coffee chain อย่างสตาร์บัคส์ กับ no.1 local dessert chain อย่าง อาฟเตอร์ ย 5 บิ๊กเทรนด์ ของวงการรีเทล ในยุค new normal. เทรนด์ไหนที่จะพาอุตสาหกรรมค้าปลีกให้เปลี่ยนไปในปี 2564 นี้ etda จะพาไปรู้จักกับ 5 บิ๊กเทรนด์ ที่เป็นการ. Five Force Model เป็นเครื่องมือที่ระบุแนวคิด การดำเนินอุตสาหกรรม ให้มีกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ซึ่ง Prof. E. Porter ใช้คำว่า Competitiveness หรือขีดความสามารถใน. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล . งานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การตลาดแบบ 3 มิติ. ผลิตภัณฑ์รถยนต์โตโยต้า วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ.

ตัวอย่างดินที่เก็บในข้อ 4 อาจมีปริมาณมากแบ่งส่งไปวิเคราะห์เพียงครึ่งกิโลกรัมก็พอ วิธีการแบ่งเกลี่ยตัวอย่างดินแผ่ให้เป็นรูปวงกลมแล้ว. 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ( ระบุวิธีการวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การแปลผล และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน

สารบัญ: โมเดล Porter Five Forces; AAPLApple Inc174 25 + 1 01%; ส่วนประกอบของต้นทุนการสลับต่ำที่อ้างถึงข้างต้นจะเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อรองอำนาจของผู้ซื้อเป็นกำลัง. บทความสอนการวิเคราะห์ swot analysis แบบเข้มข้น ตั้งแต่.. th | en ส่งบทความ . สมัครสมาชิกเพื่อลงบทความ; th en ส่งบทความ sign in. news tech & biz exec insight corp innov saucy thoughts videos podcast startup guide about us. 0. 81. SWOT ANALYSIS ตัวอย่าง การวิเคราะห์ องค์กร ธุรกิจ คือ สิ่งที่ เจ้าของแบรนด์ ต้องเข้าใจ [Total: 2104 Average: 5] การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์.

การวิเคราะห์ 5 Force Model (แรงกดดัน 5 ประการ ) BA-NA-NA

ตัวอย่าง Lean Canvas คือเครื่องมือช่วยผู้บริหาร SME Start up เข้าใจภาพรวมองค์กรในเวลารวดเร็ว เหมือนเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ . Subscribe Now. Sign up. Leave this field empty if you're human: * You will receive the. หน้าแรก ข้อมูลและเอกสารต่างๆ สาระน่ารู้ทั่วไป กรณีศึกษาการวิเคราะห์ SWOT ตัวอย่างการวิเคราะห์swotบริษัท ดี เอช แอล (ประเทศไทย เครื่องมือในการวิเคราะห์ : Five Forces Model . แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่ - การประหยัดจากขนาด (Economies of scale.

ว่า The five forces model of competition โดยส่วนรวม ดงัน้ัน การวิเคราะห์ปัจจยัที่จะเป็นสาเหตุของสงครามการแข่งขนัระหวา่ง กลุ่มผูผ้ลิตที่มีอยใู่นอุตสาหกรรม จึง. Five forces model เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นในเชิงคุณภาพ เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมของหุ้นต.. นี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ Five Forces Model ที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณโดยพยายามยึดติดกับปัจจัยทั้ง

วิเคราะห์ 5 Force's Model ร้านมองบลังค์ พาตีสเซอรี่ 1. ปัจจัยการเข้าสู่ธุรกิจหรือผู้เข้ามาใหม การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม จะวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1.Rival Among Current Competitors : ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรร ความยืดหยุ่นและคุณสมบัติในการใช้งานทดแทนกันของสินค้าทดแทนเป็นศูนย์ การให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลั

วิเคราะห์ธุรกิจร้านอาหารฉบับเบื้องต้น - SWOT, 5 Force

การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม โดยใช้ 5-Force Model ของ Potter Five Force Model หรือปัจจัยแรงขับดันทั้ง 5 นี้ได้ถูกนำเสนอโดย Michael E. Porter. วิเคราะห์อตสาหกรรมุ จาก Five Force Model Porter's Five Competition Forces Model ทพี่ฒนาขันมาโดยพอรึ้ ์ตเตอร ์ (Porter ช่วยยยยหน่อยค้าาาา วิเคราะห์ 5Force Model. กระทู้คำถาม 5 Force model 1. ข้อจำกัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่.

Five forces model คืออะไร เป็นเครื่องวิเคราะห์ธุรกิจที่ยอด

9.3 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เมื่อสรุปได้ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน สิ่ วิเคราะห์องค์กรโดยใช้หลัก 7 s 7 s model Strength Weakness 1.Strategy 1.แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความ ชัดเจน ครอบคลุม และมีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อ าเภ อย่างที่มิตรชาวไร่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย มีความสำคัญต่อการวางแผนการผลิตทางการเกษตรของเรามากแค่ไหน เพราะ.

BUS7501 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย Tows Matrix - YouTube

Porter's Five Forces คืออะไร? วิเคราะห์ธุรกิจแบบ Harvar

การวิเคราะห์ทางธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five-Force Model) การวิเคราะห์ ตัวอย่างรายการคำนวณการวิเคราะห์หน่วยแรงที่กระทำต่อสะพาน โดย กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท . Yotathai. โยธาไทย.

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ตอนที่ 2/4

Five Force Model - เป็นการวิเคราะห์คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมหรือบางทีก็ถูกเรียกว่าทฤษฏีแรงกดดัน 5 ประการครับ อันประกอบไปด้วย . ฺCompetitive Rivalry in an Industrial(การแข่งขันใน. (Five Forces Model) ในการบอกสถานภาพการแข่งขันที่เป็นอยู ่ใน ปัจจุบัน ประยุกต์ใช้. 0. ทฤษฎี. 0. ระบบเพชรที่สมบูรณ์ (Diamond Model) ในการเปรียบเทียบ ความสามารถในการ. สมมติเราต้องการวิเคราะห์ด้าน สินค้า (Product or Service) เราอาจวิเคราะห์เบื้องลึกไปว่า เจ้า สินค้า นี้เกิดการคิดคะแนนเฉลี่ยของมุมมองอะไรได้บ้าง เช่ การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้งและแนวนอน เทคนิคการวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common Size Statements) 2. การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 41 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 43 ผลการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหา 45 บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 51.

 • ออแกน ภาษาอังกฤษ.
 • ซาซิมิปูอัด.
 • เนื้อเพลง wish you were here คําอ่านไทย.
 • บันไดสีแดง ดราม่า.
 • เอทานอล เป็นกรดหรือเบส.
 • Resident evil อายุ ตัวละคร.
 • Viva la Vida, Watermelons ข้อมูล.
 • แจก โค้ด Polarr.
 • คลองตาเจี่ย.
 • แดฮวี pantip.
 • เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชลบุรี.
 • วาดรูปเหมือน คน.
 • หน้าตา คน อัฟกานิสถาน.
 • Pokémon database.
 • ล่อราก เรนโบว์.
 • เฟอร์ บี้ ทํา อะไร ได้บ้าง.
 • เพื่อนเจ้าบ่าว งาน เช่า.
 • ที่พัก ผาแต้ม กาง เต้น ท์.
 • สมัครงาน มิตซูบิชิ ชลบุรี.
 • เจ้าชายในฝัน พัดชา.
 • พื้นหลังปีใหม่ png.
 • ขายหญ้าขัดมอญ.
 • เกาะซานโตรินี่ สึนามิ.
 • ไข่บลูโกลมาคอร์ราคา.
 • การขนส่งและคมนาคม.
 • คํา ถาม เกี่ยวกับการเดินทาง ภาษาอังกฤษ.
 • เคาน์เตอร์ สํา เร็ จ รูป ตราเพชร.
 • ขําขัน.
 • Doctor who สนุกไหม.
 • อุปกรณ์เลี้ยงแมว pantip.
 • As แปลว่า.
 • ช่อง ทู ม ทู ม.
 • ค่าพิกัด ne.
 • ผู้หญิงมีขนหน้าแข้ง pantip.
 • ความสุขจากการวิ่ง.
 • Driver Card Reader.
 • ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาษาอังกฤษ.
 • B 36.
 • เจมส์ มา ร์ ศัลยกรรม Pantip.
 • Delicious Fish ro renewal.
 • ธีมงานแต่ง ฮาๆ.